Agrochemické zkoušení zemědělských půd ČR

Z pověření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zajištujeme plošné odběry vzorků půdy ve vybraných okresech. Odběry vzorků půdy se řídí komplexní metodikou Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v České republice v období 2017 až 2022.

Od roku 2016 je plošný odběr vzorků AZZP prováděn ve vybraných okresech převážně u orných půd, postupy specifikované metodikou:

  • Půdní vzorky se odebírají zejména v jarním nebo podzimním období. Jarní odběr začíná 1. února (s ohledem na klimatické a půdní podmínky) a končí podle stavu vegetace nejpozději 31. května kalendářního roku. Náhradně je prováděn podzimní odběr, který začíná 1. července (s ohledem na sklizeň) a končí 30. listopadu kalendářního roku.
  • Prováděn je konvenční způsob odběru vzorku, při kterém pracovník prochází po úhlopříčce, jednotlivé vpichy se umísťují v pravidelných vzdálenostech.
  • Průměrná plocha na 1 půdní vzorek činí v bramborářské a horské oblasti 7 ha, v řepařské a kukuřičné oblasti 10 ha. Hloubka vpichu odpovídá mocnosti orničního profilu (max. 30 cm).
  • Půdní vzorky se odebírají výhradně sondovací tyčí pro AZZP, přičemž jeden průměrný vzorek se skládá minimálně z 30 vpichů. Při odběru je nutno vyloučit přimíchání zeminy z podorničí.