Evidence hnojení a přípravků ochrany rostlin

Poskytujeme pro malé a střední farmy vedení agendy evidence hnojení a přípravků (pomocných prostředků) na ochranu rostlin podle aktuálních požadavků legislativních norem. Databáze evidovaných použití je vyhotovena na základě dodání podkladů od zemědělského subjektu v průběhu kalendářního roku.

A) Evidence o použitých hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě:

S účinností od 1. 1. 2022 dochází novelizací zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ke změně způsobu zápisu evidence hnojení:

Nově je nutné evidovat výnos sklizeného hlavního a vedlejšího produktu pěstované plodiny. Evidenci o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů na zemědělské půdě je dále nově nutné vést v předepsané elektronické formě u zemědělských podnikatelů obhospodařující výměru větší než 20 ha. Povinností je nově předávat jednou ročně evidenci kontrolnímu ústavu (ÚKZÚZ) v elektronické podobě ve stanoveném formátu.

Novelizované znění § 9 původního znění zákona o hnojivech:

Odst. (7)

Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o

a) hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy,

b) upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a

c) výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

Tato evidence se vede o množství, druhu a době jejich použití podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let.

Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.

Odst. (8)

Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci podle odstavce 7 v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu.

Podrobnosti o způsobu vedení evidence hnojení upravuje vyhláška č. vyhláška č. 392/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.

Do 31. 12. 2021 odpovídá agenda evidence hnojení  struktuře vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb. Dále podrobnosti aplikace a evidence hnojiv podléhají nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 117/2014 Sb., č. 235/2016 Sb. a č. 351/2016 Sb.

 

B) Evidence o použitých přípravcích a o použitých pomocných prostředcích na ochranu rostlin na zemědělské půdě:

Evidence o použití přípravků na ochranu rostlin podléhá zákonu o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., ve znění zákona č. 199/2012 Sb., ve znění zákona č. 299/2017 Sb., ve znění zákona č. 369/2019 Sb. Podrobnosti vedení evidence upravuje prováděcí předpis vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 326/2012 Sb.

S účinnosti od 13. 7. 2018 je evidence o použití přípravků nebo pomocných prostředků ochrany rostlin vedena podle struktury upravující vyhláška č. 132/2018 Sb. o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Znění § 11 upravující způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli:

Odst. (1)

Profesionální uživatelé vedou záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou údaje o ověření účinnosti opatření, který se eviduje podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. V případě, že je aplikace přípravku nebo pomocného prostředku prováděna formou služby v ochraně rostlin, povinnost vést záznamy o aplikaci má také uživatel pozemku, který tuto službu objednal.

 

V případě potřeby vyhotovení nebo pro konzultaci k evidenci hnojení a přípravků na ochranu rostlin kontaktujte:

Ing. Jana Martincová, 603 990 890, e-mail: jana.martincova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jana Kratochvílová, 731 449 736, e-mail: jana.kratochvilova@agroeko-zamberk.cz