Projekt využití čistírenských kalů

Zpracováváme projekty likvidace upravených kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě. Projekt je zpracováván komplexně počínaje průzkumem vlastností půdy pro určení vhodnosti pozemků pro aplikaci kalů, sestavením harmonogramu použití kalů: stanovení dávek, termínů a dalších podmínek pro aplikaci na zemědělské půdě ve spolupráci s výrobním zázemím producenta kalu. V rámci průzkumu chemických vlastností půdy a chemicko-mikrobiologických vlastností kalu určené pro použití na zemědělské půdě jsou zajišťovány akreditované laboratorní analýzy a jejich vyhodnocení.

Projekt použití upravených kalů z čistíren odpadních vod se komplexně řídí definovanými požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 541/2020 Sb. (§ 67 – 69) a prováděcí vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Projekty jsou zpracovány s účinností pro 2 – 5 leté období ve vztahu k osevnímu sledu plodin v zemědělském podniku.

Podklady pro zpracování rozvozného plánu dodávané původcem upraveného kalu a zemědělským subjektem, kde bude použití kalu realizováno, jsou uvedeny v hlavním menu, v panelu „Ke stažení“. 

 

V případě potřeby vyhotovení, aktualizace nebo pro konzultaci a přípravu podkladů pro Váš projekt využití kalů kontaktujte:

Ing. Jitka Kalousová, 605 724 260, e-mail: jitka.grygarova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz