Projekt využití čistírenských kalů

Zpracováváme projekty likvidace kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě. Projekt je zpracováván komplexně počínaje průzkumem vlastností půdy pro určení vhodnosti pozemků pro aplikaci kalů, stanovení dávek, termínů a dalších podmínek pro aplikaci na zemědělské půdě ve spolupráci s výrobním zázemím producenta kalu. Zpracování projektu využití upravených kalů z čistíren odpadních vod odpovídá struktuře vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) s účinností od 1. 1. 2017.

Projekty jsou zpracovávány včetně nutných laboratorních rozborů půdy a kalů na dobu 4 let ve vztahu k osevnímu sledu plodin v zemědělském podniku.

Podklady pro zpracování rozvozného plánu dodávané původcem upraveného kalu a zemědělským subjektem, kde bude použití kalu realizováno, jsou uvedeny v hlavním menu, v panelu „Ke stažení“.