Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF

Pro širokou veřejnost provádíme odborný Výpočet finančních odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) České republiky podle § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 12. května 1992, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.

Výpočet je nutný doložit se Žádostí o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF orgánu ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušného Městského úřadu. Protokol s výpočtem finančního odvodu je zároveň podkladem pro vydání společného stanoviska pro povolení stavby na zemědělsky využívané půdě.

Podkladem pro vyhotovení výpočtu finačních odvodů jsou vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Půdu lze odejmout ze ZPF trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného Plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

Má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy, je součástí protokolu o výpočtu odvodů vyhotovení Plánu rekultivace. Ten řeší pedologický průzkum půdy (dokumentaci stavu) před zamýšleným odnětím a následně po ukončení účinku (stanovené doby rozhodnutím orgánu ochrany ZPF) odnětí, popisuje metodické pracovní postupy a jejich harmonogram, vedoucí pro navrácení půdy do zemědělsky využitelného stavu, jako podmínky návratu půdy do ZPF.

 

V případě potřeby výpočtu finančního odvodu z odňaté půdy ze ZPF kontaktujte:

Karel Jelínek, tel.: 605 519 639, podklady pro výpočet můžete zaslat na e-mail: karel.jelinek@agroeko-zamberk.cz