Rozvozné plány statkových hnojiv

Pracovníci společnosti tradičně zajišťují vyhotovení programů efektivního využití statkových hnojiv z vlastní produkce na pozemcích zemědělského subjektu. Základní požadavky, způsob používání statkových hnojiv na zemědělské půdě uvádí zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Rozvozné plány hnojiv jsou zpracovávány podle aktuálně platných legislativních norem, jako je prováděcí vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění, nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (Nitrátová směrnice), v platném znění.

Rozvozný plán je standardně zpracováván pro 4 leté období. Součástí je zákres plánu rozvozu do mapových listů pro každý rok na užívané zemědělské půdě. Součástí vyhotovení je podání žádosti o vyjádření na místně příslušný Odbor životního prostředí (vodního hospodářství) při Městském úřadu s rozšířenou působností. Po uplynutí cyklu plánu hnojení je ve spolupráci se zemědělcem provedena aktualizace, včetně zajištění vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu, pro další 4 leté období.

Rozvozný plán je zpracováván pro kejdu, močůvku, hnůj, silážní šťávy a pro technologické vody ze silážních žlabů a technologické vody vznikající s procesem dojení nebo po očistě stájí.

Součástí rozvozného plánu je vyhotovení nebo případně pouze aktualizace havarijního plánu pro případ havárie závadných látek ohrožující jakost vod (viz. Havarijní plány pro zemědělskou výrobu).

Podklady dodávané zemědělským subjektem pro zpracování Rozvozného plánu jsou uvedeny v hlavním menu, v panelu „Ke stažení“. 

 

V případě potřeby vyhotovení, aktualizace nebo pro konzultaci a přípravu podkladů pro Váš rozvozný plán kontaktujte:

Ing. Jitka Kalousová, 605 724 260, e-mail: jitka.grygarova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz