Havarijní plány pro zemědělskou výrobu

Zpracováváme havarijní plány pro zemědělskou výrobu včetně přilehlých objektů podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 66/2014 Sb. Součástí zpracování havarijních plánů je vyřízení podání žádostí na místně příslušný vodoprávní úřad Městské úřadu z rozšířenou působností. Havarijní plán podléhá schválení a vydání rozhodnutí.

Povinnost zemědělského podnikatele mít zpracovaný a vodoprávním úřadem schválený havarijní plán přikazuje § 39, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

Závadné látky jsou takové, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Havarijní plány zpracováváme pro závadné látky pocházející nebo vstupující do živočišné výroby (kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, hnůj, drůbeží podestýlky a jejich výluhy, desinfekce mléčné technologie, syrovátka apod.), pro ropné látky skladované v souvislosti s provozem strojů (motorová nafta, oleje, plastická maziva, provozní kapaliny), pro skladovaná minerální hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a případně pro další závadné látky, se kterými je zacházeno v rámci podnikání ve větším rozsahu.

Havarijní plány obsahují mapové přílohy včetně lokalizace vhodných míst pro uložení tuhých statkových a organických hnojiv na zemědělské půdě. V případě souběžného vypracování Rozvozného plánu (viz. Rozvozné plány statkových hnojiv, Rozvozné plány digestátů z bioplynových stanic) je havarijní plán jeho přílohou. Provádíme rovněž pravidelné aktualizace již schválených havarijních plánů.

 

V případě potřeby vyhotovení, aktualizace nebo pro konzultaci a přípravu podkladů pro Váš havarijní plán kontaktujte:

Ing. Jitka Kalousová, 605 724 260, e-mail: jitka.grygarova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jana Martincová, 603 990 890, e-mail: jana.martincova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jana Kratochvílová, 731 449 736, e-mail: jana.kratochvilova@agroeko-zamberk.cz

Informační leták k havarijním plánům ke stažení zde:

 Nabídka havarijních plánů (PDF)

Seznam podkladů pro zpracování havarijního plánu jsou uvedeny v hlavním menu, v panelu „Ke stažení“