Čerpací zkoušky indikačních vrtů podzemních vod

Zajišťujeme kontroly tlakových režimů v indikačních vrtech podzemních vod. Indikační vrty jsou zřizovány v zemědělských nebo průmyslových areálech skladující nebo jinak ve větším rozsahu zacházející s látkami ohrožující jakost podzemních vod. Během kontroly je provedena čerpací a stoupací zkouška ve vrtu a následně podle metodického pokynu jsou odebrány vzorky vod pro laboratorní stanovení chemické a mikrobiologické čistoty.

Obsah a frekvenci zkoušek indikačních vrtů obvykle stanovuje místně příslušný Odbor životního prostředí (oddělení vodního hospodářství) Městského úřadu s rozšířenou působností.

V rámci služby zajišťujeme odběry vod z kanalizačních a melioračních zařízení, z povrchových a podzemní útvarů vod pro stanovení chemické a mikrobiologické čistoty. Součástí analýz mohou být prováděny rozbory na obsah těžkých kovů, ropných látek a ostatních polutantů. 

Čerpací zkoušky a analýzy kvality vod jsou prováděny 1x až 2x ročně

 

V případě potřeby nás kontaktujte:

Jaroslava Grygarová, 602 362 133, e-mail: jaroslava.grygarova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jana Kratochvílová, 731 449 736, email: jana.kratochvilova@agroeko-zamberk.cz