Diagnostika půdních vlastností

1) Poskytujeme služby vedoucí k ekonomickému a racionálnímu používání hnojiv na zemědělské půdě. Pro stanovení potřeby hnojení půdy, pro pěstované plodiny využíváme výhradně přesných postupů založených na odběrech vzorků, laboratorních analýzách a jejich vyhodnocení příslušnými diagnostickými nástroji.

Výstupem diagnostického zhodnocení získává zemědělec optimalizaci „na míru“ pro aplikaci pouze deficitních živin v dané půdě, kterým se zároveň omezuje neefektivní hnojení (přehnojování) a kterým se omezuje ohrožení životního prostředí. Vedle běžně poskytované půdní diagnostiky se zabýváme validací metod podle proměnlivosti povětrnostních podmínek v posledních vegetačních sezónách.  

Pro stanovení potřeby úpravy živinného režimu půd využíváme sondovací tyče vlastní koncepce pro různé půdní horizonty a různých standardizovaných laboratorních metod. Prováděny jsou agrochemické analýzy v akreditované zkušební laboratoři.

Aktuální diagnostika přijatelných živin v půdě

  • potřeba hnojení dusíkem, sírou, fosforem, draslíkem, bórem

Stanovení obsahu minerálního dusíku v půdě, metoda Nmin. (N-NH4, N-NO3),

Stanovení obsahu živin ve vodním výluhu, metoda:

SH2O, PH2O, KH2O, BH2O

Diagnostika přístupných (potencionálně přijatelných) živin v půdě

  • potřeba předzásobního hnojení fosforem, draslíkem, hořčíkem, aj.

Stanovení obsahu živin v půdě ve výluhu podle Mehlicha III (AZZP postupy)

P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Cu, Mn, Fe, Al

Diagnostika půdní reakce

  • potřeba vápnění (úpravy pH)

Stanovení pH výměnné (ve výluhu CaCl2),

pH aktivní (ve výluhu H2O) v půdě

Diagnostika obsahu půdní organické hmoty a její kvality

Stanovení obsahu Cox., kvalitativních ukazatelů HK:FK, Q4/6 v půdě

 

Diagnostika obsahu rizikových prvků

  • stanovení uvolnitelnosti v půdě

Stanovení Cd, Pb, Ni, As, Hg, aj. v půdě

Dávky živin stanovujeme pro plošnou aplikaci na pozemku běžnými aplikačními prostředky. Pracovníci výzkumu se zaměřují na optimalizaci hnojení inovativní technologií profilové rýhové nebo páskové aplikace stimulační dávky fosforu a dalších živin do půdy v systému hlubokého dlátového kypření půd.

 

2) V návaznosti na stanovení agrochemických vlastností půdy v různém období vegetační sezóny na přání klienta doplňujeme službu o stanovení fyzikálních a případně biologických vlastností půdy na problematických pozemcích, které se vizuálně projevují výskytem deprese v růstu a výnosu pěstovaných plodin. Metody napomáhají k odhalení příčin v nedostatečné výživě a neprospívajícím vegetačním stavu plodin.

Pro stanovení využíváme vlastní metodu screeningu zhutnění orničního půdního profilu a standardizovanou metodu odběru segmentů půdy pomocí neporušených vzorků. Metody doplňujeme o penetrometrické měření v časném jarním nebo pozdně podzimním období.

Metoda screeningového stanovení

 - zhutnění půdy v celém orničním horizontu (0 – 30 cm)

Objemová hmotnost specifická, redukovaná, pórovitost, zrnitostní složení a skeletovitost půdy

Metoda odběru segmentů neporušených vzorků půdy (Kopeckého váleček 100 cm3)

  • metoda stanovení zhutnění půdy v různých zónách půdního profilu

Objemová hmotnost specifická, redukovaná, pórovitost, maximální vzdušná a vodní kapacita, zrnitostní složení a skeletovitost půdy

3) Provádíme měření kvality základního, předseťového a posklizňového zpracování půdy. Stanovujeme profil zpracované půdy, podíl velikosti půdních frakcí (hrudovitost), drobení půdních agregátů (odpor hrud k drobení) a dalších vlastností. Zabezpečení optimální kvality zpracování je nutné zejména pro výsev drobnosemenných plodin (mák, řepka, cukrovka aj.).