Podpořený výzkum pro inovační vývoj

Tým pracovníků AGROEKO Žamberk spol. s r. o. je součástí projektů tzv. Spolupráce podpořené Programem rozvoje venkova pro období 2014 – 2020. Společnost je výzkumnou institucí dodávající víceletou službu výzkumu a vývoje pro zemědělské prvovýrobce v oblasti rostlinné a kombinované výroby. Cílem projektů je spolupráce ve výzkumu a vývoji nových technologií pro dané odvětví rostlinné a živočišné výroby, které budou minimálně pro zemědělského prvovýrobce nové, podstatně zdokonalené. Žadatelem o podporu projektu je zemědělský podnikatel, který spolupracuje s výzkumnou institucí na vývoji vyžadovaných inovací.

Číslo projektu Název Období

PRV 16/002/16210/453/000042

Žadatel: Zemědělské družstvo Radiměř

Vývoj nových postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

2016 – 2018

PRV 16/002/16210/453/000023

Žadatel: AGRODRUŽSTVO KLAS 

Inovace v rostlinné výrobě

2016 – 2018

PRV 16/002/16210/453/000008

Žadatel: Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice

Inovace ve zpracování půdy

2016 – 2018

PRV 17/004/16210/564/000053

Žadatel: ROSTĚNICE, a.s.

Vývoj a implementace pěstitelských postupů pro stabilizaci produkce a kvality krmiva prasat 2017 2020

PRV 18/006/16210/453/000057

Žadatel: AGRODRUŽSTVO KLAS

Vývoj a aplikace technologie racionálního hnojení cukrové řepy ve zranitelných oblastech 2018 - 2020

PRV 18/006/16210/563/000032

Žadatel: Solmilk a.s.

Inovace pro precizní zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv 2018 - 2020

PRV 18/006/16210/671/000054

Žadatel: Zemědělské družstvo Unčovice

Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí 2018 - 2021

 PRV 17/005/1611a/453/000107

 Žadatel: Statek Bureš, s.r.o. 

Půdoochranné technologie v oblasti Vysokomýtské synklinály 2018 – 2023

 

Projekty byly podpořeny PRV operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Projekty vytváří dobrý transfer vědy a aplikovaného výzkumu do zemědělské praxe. Výsledky, vyvinuté inovativní technologie mohou mít uplatnění u dalších prvovýrobců s podobnými půdně-klimatickými podmínkami a výrobním zaměřením.